Arkansas promotes Rhoads to DC

Arkansas promotes Rhoads to DC