Smoothie King opens in Jonesboro

Smoothie King opens in Jonesboro