Jonesboro basketball tournament takes a timeout after fight

Jonesboro basketball tournament takes a timeout after fight